Regulamin Konkursu

1. Organizatorzy:

2. Termin i miejsce:

 • 28 maj 2022 r.
  Hala Widowiskowo-Sportowa Jastrzębie,
  al. Jana Pawła II 6,
  44-335 Jastrzębie Zdrój

3. Cele Konkursu:

 • Konfrontacja dzieci i młodzieży z całej Polski reprezentująca różne formy tańca,
 • Rozwijanie talentów estradowych,
 • Integracja środowiska tanecznego,
 • Wzbogacenie oferty kulturalnej i promocja miasta Jastrzębie Zdrój.

4. Uczestnicy:

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół tańca, sekcji tańca działających przy ośrodkach kultury a także stowarzyszeniach artystycznych itp., którzy kwalifikują się do przynajmniej jednej z podanych kategorii:

 

Kategorie:
1) Show Dance-formacja:
(Preferowany jazz, modern. Akceptowany street dance, afro, latino.
Warunek: choreografia musi posiadać rekwizyty: ruchome sceny, tła, dekoracje, gadżety)
a) dzieci 6-8 lat,
b) dzieci 9-11 lat,
c) juniorzy 12-14 lat,
d) seniorzy pow. 15 lat.

2) Street Dance - formacja:
(hip hop, popping, locking, new age, house, break dance.
Dozwolone unoszenia i elementy akrobatyczne)
a) dzieci 6-8 lat,
b) dzieci 9-11 lat,
b) juniorzy 12-14 lat,
c) seniorzy pow. 15 lat. 

3) Modern Jazz-formacja:
(jazz, modern)
a) dzieci 9-11 lat,
b) juniorzy 12-14 lat,
c) seniorzy pow. 15 lat.

4) Dancehall/Ragga-formacja:
a) juniorzy/seniorzy.

5) Inne formy tańca-formacja:
a) dzieci 6-8 lat,
b) dzieci 9-11 lat
c) juniorzy 12-14 lat.

6) Open 30+ - formacja:
(dowolny styl tańca)
a) seniorzy pow. 30 lat.

 • W zespole może tańczyć maksymalnie 20% osób niespełniających wymogów wiekowych.

5. Zasady regulaminowe:

 • Każdy zespół prezentuje jedną choreografie,
 • Każdy zespół prezentuje się przy jednakowym oświetleniu sceny,
 • Czas trwania jednej prezentacji musi mieścić się w czasie do 5 minut.
 • Miano mini-formacji otrzymuję zespół liczący od trzech do siedmiu osób.
  Miano formacji otrzymuję zespół liczący od ośmiu tancerzy, bez górnej granicy ilości tancerzy.

6. Komisja Konkursu:

Skład:

 • Bruno Ivo Pomorski-Przewodniczący Komisji,
 • Rafał Lebiest,
 • Agnieszka Muczyń.

Zadania Komisji:

 • Rzetelne analizowanie prezentacji Uczestników Konkursu,
 • Ocena prezentacji według kryteriów zawartych w karcie ocen,
 • Wypełnianie kart ocen,
 • Przyznanie nagród w 6 kategoriach (podzielonych ze względu na wiek i styl tańca).
 • Nadzór nad pracą komisji oraz rozstrzyganie spraw spornych będzie należało do organizatorów.

7. Kryteria oceny: 

Każdy członek Komisji będzie przyznawał od 1 do 10 punktów na karcie ocen przy każdym
z kryteriów:

 • technika,
 • wyraz artystyczny,
 • choreografia.

8. Warunki uczestnictwa:

 • Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie dance-passion.pl (zakładka Konkurs tańca) nieprzekraczalnym terminie do 29 IV 2022.
 • Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłata akredytacji w wysokości 35 zł od osoby
  w danej kategorii na numer konta:
  mBank 83 1140 2004 0000 3102 8208 0834
  (w tytule prosimy podać nazwę grupy oraz instytucje delegującą) najpóźniej do 29 kwietnia 2022.
 • Bilet wstępu na widownie 10 pln. Dzieci do lat 5 wstęp wolny.

          Każdy zespół taneczny może wprowadzić jedną osobę dorosłą zwolnioną z opłaty wstępu
          na widownie (instruktor, choreograf, opiekun grupy).
          Bilety dostępne będą w Studio Tańca Dance Passion, przy ul. Libowiec 6c,
          oraz w kasie w dniu Konkursu.

9. Nagrody:

 • Komisja Konkursu przyzna nagrody we wszystkich kategoriach,
 • Komisja będzie mogła przyznać maksymalnie pięć nagród w każdej kategorii,
 • Nagrodą przyznaną przez Komisję będzie puchar oraz dyplom.,
 • każdy uczestnik grupy wiekowej 6-8 lat otrzyma pamiątkowy medal.

10. Informacje ogólne:

 • Uczestnicy Konkursu przyjeżdżają i ubezpieczają się na własny koszt,
 • Uczestnicy lub instytucje delegujące pokrywają koszt akredytacji, noclegów i wyżywienia,
 • W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie organizator nie zwraca opłaty akredytacyjnej,
 • Brak zaksięgowanej akredytacji do 30 IV 2022 r. wyklucza możliwość udziału w Konkursie,
 • Kolejność prezentacji uczestników zależna jest od wyniku losowania w dniu 15 V 2022.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie ich do celów marketingowych przez organizatora,
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rejestracji filmowej a także prawo fotografowania prezentowanych choreografii i wykorzystania zdjęć do folderu, oraz innych materiałów promocyjnych.
 • Każdy uczestnik Konkursu musi posiadać ważny dokument tożsamości potwierdzający wiek,
 • Możliwa jest wyrywkowa kontroli wieku członków zespołu. W przypadku nie spełnienia wymagań kategorii wiekowej, zespół zostanie zdyskwalifikowany bez prawa do zwrotu akredytacji,
 • Jednostka delegująca Uczestników musi zapewnić opiekę swoim podopiecznym,
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach Hali Sportowej Jastrzębie.
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za urazy powstałe podczas trwania Konkursu.

11. Dane techniczne:

 • Uczestnik przygotowuje opisaną płytę CD lub pendrive z nagraniem podkładu muzycznego do prezentacji. Nagrania należy dostarczyć obsłudze akustycznej w dniu prezentacji. Niedopuszczalny jest telefon komórkowy jako źródło dźwięku.
 • Płyta/pendrive powinnien być podpisany nazwą zespołu który jest podany na karcie zgłoszeń.
 • Uczestnik powinien posiadać przy sobie kopię zapasową podkładu muzycznego na nośniku typu CD lub pendrive.
 • Wymiary sceny (parkiet): Szerokość: 10 m. Głębokość: 12 m.

12. Kontakt:

 • Studio Tańca Dance Passion ul. Libowiec 6c,
  44-337 Jastrzębie Zdrój
  e-mail: studio.tanca@dance-passion.pl,
  tel: 605 119 108 (godz. 12-20),
  www.dance-passion.pl
 • Regulamin uczestnictwa w Dance Passion: VIII Ogólnopolski Konkurs Tańca w związku z zaleceniami sanitarnymi podczas epidemii COVID-19

   

 • Podczas pobytu na Konkursie obowiązuje:
  1. Dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku, szatni oraz pomieszczeń wspólnych w tym sali widowiskowej – wszędzie tam, gdzie płyny dezynfekujące zostały umieszczone.
  2. Częste i dokładne mycie rąk z użyciem mydła zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami zwłaszcza przed i po korzystaniu z toalet.
  3. Poruszanie się w swoich grupach tanecznych i zakaz mieszania się z uczestnikami innych zespołów.
  4. Zgłaszanie informacji do Organizatora o złym samopoczuciu własnym.
  5. Stosowanie zachowań higienicznych: - unikanie dotykania dłońmi okolic oczu, nosa i ust - zakrywanie podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką - wyrzucanie zużytych chusteczek do zamkniętego kosza - dokładne mycie rąk. 

   

 • Tancerze:
  1. W Konkursie mogą brać udział jedynie tancerze zdrowi, zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców, nie mający infekcji i objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem Konkursu tancerze nie powinni zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
  3. Rodzice tancerzy składają obowiązkowe, pisemne oświadczenie, że według swojej najlepszej wiedzy, ich Córka lub Syn nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
  4. Uczestnicy zostają poinformowani z wyprzedzeniem o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją w/w regulaminu, którego zapisów są zobowiązani przestrzegać.
  5. Tancerze podpisują oświadczenie , że zapoznali się z regulaminem Konkursu.
  6. Tancerze powinni być samodzielni w stopniu umożliwiającym zrozumienie przez nich obowiązków związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 1,5 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
  7. W trakcie trwania Konkursu tancerze powinni poruszać się we własnych maseczkach ochronnych zakrywających nos i usta, które to mogą być zdjęte tylko na czas występu na scenie.

   

 • Rodzice/opiekunowie prawni:
  1. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników Konkursu muszą udostępnić Organizatorowi numer telefonu zapewniający szybką komunikację.
  2. Rodzice zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia na temat stanu zdrowia ich dzieci oraz podpisania klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych, umożliwiającej Organizatorowi udostępnienie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu pełniącemu nadzór epidemiologiczny na danym terenie i służbom porządkowym, danych osobowych uczestników imprezy.
  3. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników Konkursu zobowiązują się do odbioru dziecka z Konkursu w przypadku, gdy u dziecka pojawią się niepokojące objawy choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).

   

 • Na terenie budynku:
  1. Na teren obiektu wpuszczone zostaną tylko zespoły biorące udział w Konkursie wraz ze swoimi trenerami i opiekunami po uzyskaniu prawidłowej temperatury ciała przy pomiarze podczas wejścia do budynku.
  2. Trener zespołu w dniu Konkursu dokonuje rejestracji zespołu. W biurze Konkursu składa komplet oświadczeń COVID-19 zebranych od wszystkich uczestników oraz zgłoszonych trenerów i opiekunów.
  3. Sala może być zajęta w 50% miejsc, na widowni należy zachować odstęp i odległość 1,5 m i zajmować co drugie siedzenie.
  4. Zajęcie miejsca na sali widowiskowej przez członków danej grupy tanecznej jest możliwe tylko i wyłącznie podczas trwania kategorii wiekowo-tanecznej w której startuje dana grupa oraz podczas ogłoszenia wyników dla w/w kategorii.

   

 • Podczas trwania Konkursu:
  1. Podczas trwania Konkursu będą obowiązywały odrębne godziny wejścia do budynku dla poszczególnych grup tanecznych.
  2. Podczas trwania Konkursu grupy, które zakończyły swój występ, tuż po ogłoszeniu wyników swojej kategorii wiekowo-tanecznej muszą sprawnie opuścić szatnię i budynek.
  3. Obsługa Konkursu będzie kontrolowała przepływ tancerzy.
  4. Obsługa Konkursu będzie wietrzyła i odkażała garderoby.
  5. Wejście do garderoby kolejnej grupy następuje w momencie gdy zostanie ona wywietrzona i zdezynfekowana przez pracownika obsługi oraz po opuszczeniu jej przez grupę, która skończyła już swoją prezentację.
  6. W garderobie może przebywać TYLKO I WYŁĄCZNIE! jedna grupa tańcząca w danej kategorii wiekowotanecznej , pozostali uczestnicy oczekują na swoją kolej poza halą Konkursu, prosimy aby zespół przyjeżdżał na wyznaczoną godzinę!.
  7. Wejście do garderoby następuje dopiero po uzyskaniu zgody od obsługi festiwalu.
  8. Uczestnicy wchodzą na scenę od zaplecza sceny a schodzą drugą stroną przez salę widowiskową.
  9. Pomiędzy kolejnymi blokami tanecznymi będą miały miejsce przerwy potrzebne na dezynfekcję i bezkontaktową wymianę uczestników.

   

 • Informacje dodatkowe:
  1. Podczas trwania prezentacji uczestnicy tańczą bez maseczek, które zostawiają swojemu instruktorowi.
  2. Pomiędzy kolejnymi prezentacjami zostanie wyznaczony czas potrzebny na bezkontaktową wymianą uczestników na scenie.
  3. Konkurs zostanie podzielony zostanie na części, harmonogram zostanie wysłany trenerom na 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.
  4. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Organizatora, pracowników obsługi Konkursu i opiekunów grup.
  5. Uczestnicy pamiętają i zachowują dystans 1,5m od siebie za wyjątkiem czasu trwania prezentacji na scenie.
  6. Ogłoszenie wyników odbywać się będzie po zakończeniu każdej kategorii wiekowo-tanecznej.
  7. W czasie ogłoszenia wyników zespoły zajmują miejsce na widowni zachowując wymagany dystans.
  8. Organizator zapewnia służby medyczne na potrzeby festiwalu. 11. Na terenie Konkursu będzie wydzielone izolatorium. 12. Regulamin obowiązuje od 1 V 2021, został sporządzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.12.2020 roku oraz wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2 w Polsce a także rekomendacji GIS.

   

   

Strona www.dance-passion.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.